Darmowa dostawa do paczkomatów od 149 zł ☀️

Szukaj

Regulamin sklepu

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy działający za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem WWW.LUNETEA.PL (zwany dalej Sklepem Internetowym) jest własnością oraz zarządzany jest przez firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: Weronika Wołejnio z siedzibą pod adresem ul. Zawada - Leśna 15, 66-001 Zielona Góra, NIP: 973-107-09-07, REGON: 386006578, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu Sprzedawcą.
  2. Kontakt ze Sprzedawcą:
   1. Adres: Lune Tea, Weronika Wołejnio, ul. Zawada - Leśna 15, 66-001 Zielona Góra
   2. Adres e-mail: kontakt@lunetea.pl
   3. Telefon: +48 668 202 284
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane będą sformułowania dotyczące zasad zawierania i wykonywania umów sprzedaży obowiązujących w Sklepie Internetowym należy je rozumieć zgodnie z definicjami poniżej:

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

  Dostawca – firmy kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonania dostawy Produktów;

    Formularze: zamówienia, reklamacyjne, odstąpienia od umowy – dokumenty dostępne na stronie Sklepu Internetowego służące odpowiednio składaniu Zamówienia, reklamacji, czy do odstąpienia od umowy;

    Klient - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie Internetowym;

    Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 222 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami);

    Konto - nieodpłatna funkcja Sklepu Internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną), za pomocą, której Klient może założyć w Sklepie Internetowym swoje indywidualne Konto, uruchamiane na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym za pomocą własnego identyfikatora lub adresu e-mail, oraz zabezpieczone hasłem podanym przez Klienta;

    Koszyk - narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w określonym miejscu Produktów interesujących Klienta Sklepu Internetowego;

    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego LUNETEA.PL;

    Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Sprzedawcy działający w domenie lunetea.pl;

    Sprzedawca - właściciel Sklepu Internetowego;

    Produkt – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta Sklepu Internetowego wyrażone poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

    § 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

    1. Sprzedawca udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest :
     1. zawieranie na odległość Umów Sprzedaży Produktów;
     2. założenie Konta (umieszczanie przez Klientów Sklepu Internetowego swoich danych osobowych, które służą dodatkowo do ich identyfikacji);
     3. kontakt ze Sprzedawcą;
     4. zamieszczenie oferty Sklepu Internetowego, formularzy: Zamówienia, reklamacyjnego i odstąpienia od umowy, Regulaminu.
    2. Dla prawidłowego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym potrzebne jest:
     1. urządzenie z dostępem do Internetu;
     2. przeglądarka internetowa w wersji nie starszej niż 2 lata, obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
     3. aktywne konto e-mail.
    3. Oferta Sklepu Internetowego przeznaczona jest dla:
     1. osób fizycznych pełnoletnich, a w przypadku nieukończenia przez Klienta 18 roku życia (ukończony co najmniej 13 rok życia), wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
     2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zdolnych do dokonywania czynności prawnych, które zamawiają i nabywają Produkty w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w Regulaminie.
    4. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.
    5. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie internetowej WWW.LUNETEA.PL.
    6. W celu złożenia Zamówienia Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
    7. Warunkiem koniecznym do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia potwierdza, poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, jego otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, co skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i akceptacją Polityki Prywatności.
    8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, gdy:
     1. podane w formularzu Zamówienia dane są niezgodne z prawdą, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne (uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu), wprowadzające w błąd;
     2. Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego.

    § 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

    1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej w celu zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
    2. Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest korzystać z niego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności :
     1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
     2. niezakłócania funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
     3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
     4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów.
    3. Czas trwania umowy na usługi elektroniczne:
     1. na czas oznaczony – umożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierana jest z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;
     2. na czas nieoznaczony – polega na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, zawierana jest z chwilą wypełnienia i zaakceptowania Formularza dotyczącego utworzenia konta użytkownika, do którego Klient uzyskuje dostęp po wpisaniu loginu i hasła w odpowiednich polach, a usunięte zostaje po upływie 7-dniowego okresu wypowiedzenia umowy;
     3. na czas przeglądania strony - zawarta z chwilą, gdy Klient wyświetli stronę internetową Sklepu Internetowego do czasu jej zamknięcia, umożliwia dostęp do oferty Sklepu Internetowego, Formularza Zamówienia, Regulaminu i Polityki prywatności.
    4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres Sklepu Internetowego wskazany na wstępie Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

    § 4. OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO

    1. Informacje o Produktach znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności opisy, właściwości, ceny, ogłoszenia oraz reklamy, stanowią w razie wątpliwości zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
    2. Przedmiotem transakcji są Produkty wymienione w ofercie sklepu LUNETEA.PL w chwili składania przez Klienta zamówienia. Liczba produktów w Sklepie Internetowym może różnić się od faktycznego stanu magazynowego. W przypadku, gdy zostało złożone zamówienie na Produkt, który nie został oznaczony w Sklepie Internetowym jako niedostępny, Klient zostanie powiadomiony mailowo o terminie, w jakim dany produkt będzie ponownie dostępny, oraz zostanie uzgodniony termin realizacji zamówienia. W sytuacji kiedy termin nie będzie satysfakcjonujący, Klient będzie miał prawo do anulowania zamówienia w całości lub jego części a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w terminie 14 dni.
    3. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki oraz obowiązują w momencie składania zamówienia. Sprzedawca zwraca uwagę, że podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient Sklepu Internetowego zobowiązany będzie zapłacić wraz z kosztem dostawy.
    4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym bądź wprowadzania zmian.

    § 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

    1. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest:
     1. wejście na stronę internetową www.lunetea.pl i dokonanie wyboru Produktu;
     2. dodanie przez Klienta do Koszyka w Sklepie Internetowym wybranego do kupienia Produktu;
     3. dokonanie wyboru z dostępnych w Sklepie Internetowym sposobu dostawy Produktu oraz metody płatności za Zamówienie;
     4. podanie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia.
    2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" – Klient kierując się wyświetlanymi mu komunikatami może wprowadzać modyfikację danych oraz wybranego Produktu. W celu wprowadzenia zmian do Zamówienia, lub jego anulowania można też skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. +48 668 202 284 lub wysłać wiadomość na adres mailowy: kontakt@lunetea.pl.
    3. Zamówienie składane w Sklepie Internetowym musi być przed realizacją w ciągu 24 godzin od złożenia potwierdzone przez Sprzedawcę. Jeżeli z winy Klienta (niekompletne dane) nie będzie możliwości potwierdzenia Zamówienia, zostaje ono anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu Internetowego.
    4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia ze względu na brak zapłaty w odpowiedniej kwocie i czasie tj. w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
    5. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu Produktów o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
    6. Czas realizacji zamówienia wynosi do trzech dni roboczych od daty Zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy w przypadku wyboru tej formy płatności. Sprzedawca zwraca uwagę, że termin dostarczenia Produktu do Klienta to czas realizacji + czas dostawy (kurier).
    7. Sprzedawca najpóźniej w momencie dostarczenia Produktu przekaże Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
    8. Faktura VAT zostanie doręczona w przypadku zgłoszenia żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwe opcji w formularzu zamówienia.

    § 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

    Płatność za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym można dokonać:

    1. w przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, przed dostawą:
     1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr: 85249000050000453056980426 (w tytule płatności należy podać numer składanego Zamówienia);
     2. przelewem bankowym lub kartą kredytową za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.
    2. w przypadku wybrania płatności przy odbiorze:
     1. za pobraniem, tj. gotówką Kurierowi w momencie dostarczenia Produktu do Kupującego.

    § 7. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY PRODUKTÓW

    1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu pełnowartościowego, pozbawionego wad.
    2. Termin realizacji Zamówienia jest podawany każdorazowo w trakcie jego składania jako przewidywalna data wysłania Produktów wchodzących w skład tegoż Zamówienia. Zazwyczaj są to 2-3 dni robocze. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć zamówiony Produkt do Klienta w terminie maksymalnie do 30 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
    3. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość wyboru Dostawcy tylko tego, który jest podany jako realizujący usługi dla Sklepu Internetowego. Koszt i czas Dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta metody i każdorazowo jest podawany w trakcie składania Zamówienia. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich: InPost.
    4. Dokonując zakupu, Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą kurierską realizującą odpłatną dostawę zamówionych Produktów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Klienta jako opłata za transport jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża Klienta.
    5. Dostawy są realizowane przez Dostawcę najczęściej w ciągu 1-2 dni od momentu nadania przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
    6. Klient jest obowiązany przy odbiorze przesyłki sprawdzić czy podczas transportu nie została ona uszkodzona. W sytuacji kiedy doszło do jej uszkodzeń, w wyniku czego stwierdzono niekompletności Zamówienia, bądź zniszczenie Produktu/Produktów należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient powinien w miarę możliwości sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny.
    7. Przy Zamówieniach powyżej 149 zł koszty dostawy do paczkomatu pokrywa Sklep Internetowy, natomiast w przypadku dostawy kurierem jest kwota 199 zł.

     § 8. ZWROT PRODUKTÓW

     1. Klient Sklepu Internetowego, który jest Konsumentem może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne oświadczenie należy wysłać w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: LUNETEA.PL, Weronika Wołejnio, 66-001 Zielona Góra, ul. Zawada - Leśna 15; lub w formie informacji przekazanej pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lunetea.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
     2. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Konsumentowi wolno Produkt sprawdzić, przetestować jedynie w sposób, w jaki byłoby to możliwe w sklepie stacjonarnym, tj. niezbędny do stwierdzenia jego charakteru, cech. Jeżeli zwracany Produkt został użyty w stopniu wykraczającym poza to, co konieczne przy ocenie jakości Produktu w stosunku do przedstawionej oferty w Sklepie Internetowym, wówczas Konsument może zostać obciążony kosztami odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu (proporcjonalne do jego zużycia).
     3. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi równowartość ceny zwracanego Produktu wraz z kosztami doręczenia mu tegoż Produktu do wysokości odpowiadającej najniższej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego.
     4. W przypadku odstąpienia od Umowy to Konsument ponosi bezpośredni koszt odesłania Produktu (koszt opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba, że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
     5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta w 14-dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
     6. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy także przed otrzymaniem towaru.
      • Jeżeli Konsument złożył zamówienie (ofertę sprzedawcy), lecz sprzedawca nie zdążył go przyjąć – wówczas złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprawia, że oferta konsumenta przestaje być wiążąca (wynika to z art. 31 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku) i Konsument nie ponosi żadnych kosztów.
      • Jeżeli Konsument odstąpił od umowy w momencie, gdy towar został już wysłany, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów jakie poniósłby standardowo przy skorzystaniu z uprawnienia do odstąpienia od umowy, tj.:
       a) odesłania towaru z powrotem do sprzedawcy oraz
       b) zwrócenia różnicy w koszcie pierwotnej przesyłki towaru do konsumenta, w przypadku wyboru innej niż zwykła, najtańsza dostępna formy dostawy.
     7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
     8. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
     9. Jeżeli Konsument nie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, a wystąpiła sytuacja, że przesyłka wysłana pod prawidłowy adres, wskazany przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia nie została przez niego odebrana z powodu niezachowania należytej staranności przez Konsumenta, czyli w stosownym czasie określonym przez firmę kurierską, wówczas koszty nieodebranej przesyłki i zwrotu Produktu ponosi Konsument do wysokości wskazanej w momencie składania Zamówienia. Dotyczy to także Zamówień, przy których Kupujący skorzystał z opcji darmowej przesyłki. Wówczas ponosi on koszty takie jakby obowiązywały go bez możliwości skorzystania z tego prawa. Powyższe stanowisko ma oparcie w tym, że przy umowie sprzedaży jednym z podstawowych obowiązków Kupującego jest odebranie rzeczy, która już po dojściu do porozumienia ze Sprzedawcą stanowi jego własność. Warunkiem koniecznym do zastosowania tej zasady jest okoliczność, że Kupujący nie odebrał przesyłki z powodu niezachowania należytej staranności. Jeżeli jednak wskaże on okoliczności, które zaistniały nie z jego winy, a spowodowały zwrot przesyłki do Sprzedawcy, wówczas nie pokrywa on kosztu zwrotu przesyłki, ani ewentualnego ponownego dostarczenia.

     § 9.REKLAMACJE

     1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi (niezgodności produktu z umową) lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona (informacja o niej, a także o jej warunkach, będzie dostępna w opisie Produktu w Sklepie Internetowym). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”). Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
     2. Korzystając z rękojmi Klient może:
      1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
      2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
      3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
     3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Produktu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży przesyłając zgłoszenie reklamacyjne. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji / adres e-mail, nr zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia wady oraz zgłosić odpowiednie żądanie.
     4. Pismo reklamacyjne należy przesłać drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@lunetea.com. lub pisemnie na adres Sprzedawcy: LUNETEA.PL, Weronika Wołejnio, 66-001 Zielona Góra, ul. Zawada - Leśna 15. Dla usprawnienia przebiegu reklamacji Klient proszony jest o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).
     5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres LUNETEA.PL, Weronika Wołejnio, 66-001 Zielona Góra, ul. Zawada - Leśna 15.
     6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
     7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Sklep Internetowy zrealizuje żądanie w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
     8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, może on skorzystać m.in. z pomocy właściwych terenowo:
      1. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
      2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
      3. miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. Postępowanie jest bezpłatne
      4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

     § 10. DANE OSOBOWE

     1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
     2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie Internetowym.

     § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności związanych ze zmianami: przepisów prawa, sposobów płatności i dostaw, zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
     2. Wszystkie informacje umieszczone na stronie Sklepu Internetowego (teksty, grafika, ilustracje, pliki video oraz pozostałe materiały) są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody uprawnionych podmiotów.
     3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
     4. Aktualny Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2021 r. i jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na każde żądanie Klienta Sklepu Internetowego.

     ZAŁĄCZNIK NR 1 (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

     Koszyk

     Twój koszyk jest pusty.

     Dokonaj swoich pierwszych zakupów

     Cena zestawu: %bundleSum%
     Anuluj